විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් රජයේ පාසල් වලට ඇතුලත් කිරීම.

 විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් රජයේ පාසල් වලට ඇතුලත් කිරීම. විදෙස් සේවය නිමවා නැවත සිය රට පැමිණෙන විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් සඳහා රජයේ පාසල් වල අධ්‍යාපන පහසුකම් සැලසීමට රජය විසින් ප්‍රතිපක්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇත. ඒ අනුව විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය ,අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදුව මෙයට අදාළ පහසුකම් සලසනුවස් විදෙස් රැකියා නිමවා නැවත ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණෙන…

Annual Iftar Programme 2019

The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi hosted its Annual Iftar Programme in Abu Dhabi with multi- religious believers including Sri Lanka Muslim Community. Over 100 Sri Lankans expatriates from Sinhalese, Tamil, Muslim and Christian communities gathered at the residence of the Ambassador for the Annual Iftar Programme 2019.  Moulavi Mohamed Safras, BA(South Africa),…

Multi Religious observances in memory of people who lost their lives due to Easter Sunday Attack

  The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, United Arab Emirates organized an event for multi religious observances on Friday, 26 April 2019 at the Embassy in memory of Sri Lankans and foreign nationals who lost their lives at the Easter Sunday attacks that took place in Sri Lanka on 21 April 2019. The…

Multi Religious Observances in honour of the lives lost due to Easter Sunday Attack in Sri Lanka

  In view of remembering beloved Sri Lankans and foreign nationals who lost their lives at the heinous terrorist attacks that took place in several places of Sri Lanka on Easter Sunday, 21 April 2019, the multi religious observances will take place at the Embassy premises on 26 April 2019 from 10.00 am to 11.00…

Sri Lanka Investment and Business Conclave 2019

The Ceylon Chamber of Commerce is proudly organizing the “Sri Lanka Investment and Business Conclave 2019” for the 4th consecutive year at Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka from 18th -19 June 2019. The conclave will pave the way for international investors to create links with Sri Lankan Business partners and make themselves aware of…

Adventure Race (AR) World Championship – 2019

Sri Lanka will be hosting the Adventure Race World Championship 2019 from 03-13 December 2019. An Australian company Geocentric Pty. LTD, the organizer and the owner of the International AR series brand announced Sri Lanka as the host for AR World Championship 2019 considering the divers and striking landscape that Sri Lanka possesses which certainly…

Colombo International Logistics Conference

The CIMS events in collaboration with the Government of Sri Lanka is organizing the 1st Colombo International Logistics Conference from 1st-2nd August 2019 at the Galadari Hotel, Colombo. The first ever Colombo International Logistics Conference will showcase how Sri Lanka has emerged as the Indian Ocean’s Emerging Mega Maritime, Logistics and Distribution Centre and investment…

Lulu Group International launches Sri Lankan Food Promotion Week in Abu Dhabi

In view of celebrating Sri Lankan Sinhala and Tamil New Year, Lulu international supermarket and hypermarket chain today (10 April 2019) launched Sri Lankan food promotion week titled “Taste of Sri Lankan Food and More” at Lulu hypermarket at Madinat Zayed shopping Centre in Abu Dhabi, UAE with the participation of Mr. Sabarullah Khan, Charge…

Intake of foreign students for the Undergraduate Studies in Medicine (MBBS) at the Faculty of Medicine of University of Colombo, Sri Lanka – Academic Year 2018/2019

The faculty of Medicine of University of Colombo, Sri Lanka has called for application from foreign students to pursue Undergraduate Studies in Medicine (MBBS) for the academic year 2018/2019. Under this programme, the Faculty of Medicine has given the opportunity for foreign students with high results in Physics, Biology and Chemistry acquired at an examination…