විදේශ රැකියාවේදී ලබාගත් පලපුරුද්ද පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලාංකික විගමනික සේවකයන් සඳහා ජාතික වෘත්තීය හැකියා සහතිකය ප්‍රදානය කිරීම.

You are here:
X